K l a s s i k e r   des letzten Jahrhunderts

R e f r a k t o r e n
     05.02.: Towa 339/Tasco 10K 80/1200mm
     27.04.: Zeiss AS 63/840mm (Nummer 2)
     20.07.: Kenko TA910/Revue 4013 60/910mm ("Circle K/Kenko")
                                                                                                                                                                                             Klassikertips
R e f l e k t o r e n,   k a t a d i o p t r i s c h e   T e l e s k o p e   &   F e r n g l ä s e r
    11.03.: Kosmos-Lichtenknecker 110/2720mm Schiefspiegler
    11.08.: Butenschön 100/1000mm Newton
                                                                                                                                                                                                   weiteres Zubehör


O k u l a r e,   P r o s p e k t e,   A n l e i t u n g e n   &   R e s t a u r a t i o n e n